Update 17/09/2022

Disclaimer en situering van de gepubliceerde informatie

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), vereniging zonder winstoogmerk onder Belgisch recht met zetel te Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0408.045.049, RPR Gent, beheert www.bcfi.be (hierna de “Website”) om ten behoeve van artsen, apothekers en andere gezondheidszorgbeoefenaars, informatie te verstrekken over geneesmiddelen die gebaseerd is op beschikbare bewijsbronnen met oog op een correct gebruik van geneesmiddelen in de klinische praktijk en een permanente vorming van de gezondheidsbeoefenaars. Het BCFI is daarbij onafhankelijk, ook ten opzichte van de overheid die het BCFI subsidieert. De belangen die zouden kunnen aanleiding geven tot belangenconflicten worden opgevraagd bij alle leden van de redactieraad en alle geraadpleegde experten.

De BCFI Website voldoet aan de HON-code, die betrouwbare informatie over gezondheid garandeert. Zie het conformiteitscertificaat. BCFI onderschrijft de gedragscode van de Health On the Net Foundation.

Ondanks alle inspanningen van het BCFI om zo accuraat, volledig en actueel mogelijk informatie te verstrekken, kan het BCFI niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of voor het niet volledig of geactualiseerd zijn van de ter beschikking gestelde informatie. Daarbij dient opgemerkt dat de bewijzen waarop de informatie is gesteund, dikwijls niet zeer sterk zijn. Het gebruik van de informatie verstrekt door het BCFI valt dan ook onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker van de Website. De informatie is vrij toegankelijk voor iedereen, maar is van algemene aard en niet specifiek gericht tot patiënten, en is niet bedoeld ter vervanging van een contact met de behandelend arts, of een advies door de apotheker.

De Website kan externe links bevatten naar websites in andere domeinen dan bcfi.be, die mogelijk geen eigendom zijn van of gefinancierd worden door BCFI, waarover BCFI geen controle heeft en waarvoor BCFI geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

Wanneer bezoekers van de Website ervoor kiezen om een link naar een externe website te volgen, verlaten ze het officiële domein van de website en zijn ze onderworpen aan het cookie-, privacy- en juridische beleid van de externe website.

Naleving van de toepasselijke gegevensbeschermings- en toegankelijkheidsvereisten van externe websites waarnaar wordt gelinkt vanaf de Website, valt buiten de controle van BCFI en is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de externe website.

Het doel van elke gelinkte verwijzing van de Website naar een specifieke externe bron, online dienst of website, is om de informatie die beschikbaar is op de Website te verbeteren en bezoekers te helpen om toegang te krijgen tot die websites.

Dergelijke gelinkte verwijzingen vormen geen goedkeuring door BCFI van de specifieke externe bron, online dienst of website, noch goedkeuring van de informatie in de gelinkte verwijzing, noch goedkeuring van de organisaties die eigenaar zijn van de externe websites.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer –  Privacyverklaring

Het BCFI treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u eigen persoonsgegevens meedeelt of persoonsgegevens die op iemand anders betrekking hebben (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of persoonlijk contact) (“Persoonsgegevens”)..

Met deze privacyverklaring informeert BCFI elke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Het kan op elk moment door BCFI worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen. De gewijzigde privacyverklaring wordt op de Website gepubliceerd en treedt op die datum automatisch in werking. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op <datum>.

Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, zoals: 

 1. de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 2. de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
 3. alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens,

(samen of afzonderlijk de “Privacywetgeving”).

Doel

BCFI verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op:

 1. informatieverstrekking aan en permanente vorming van artsen, apothekers en andere gezondheidszorgbeoefenaars over geneesmiddelen gebaseerd op beschikbare bewijsbronnen met oog op een correct gebruik van geneesmiddelen in de klinische activiteiten (“Activiteiten”);
 2. directe marketing aangaande haar Activiteiten, zoals nieuwsbrieven, e-mails, uitnodigingen op conferenties, seminaries, lezingen, workshops, en andere informatie die nuttig kan zijn voor de bestemmeling; 
 3. de doorgifte aan onderaannemers en contractspartijen van BCFI voor de uitvoering van de voorgaande punten;
 4. het naleven van toepasselijke regelgeving;

(hierna samen of individueel het “Doel”).

Rechtsgronden en toepasselijkheid

BCFI beroept zich op de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens:

 1. een overeenkomst die u bent aangegaan met BCFI;
 2. de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming die door u of namens u voor de betrokkene werd gegeven aan BCFI, haar partners (bv. onderaannemers of contractspartijen) om de Persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan worden gegeven op eender welke wijze, zoals, maar niet beperkt tot: per brief, e-mail, online of offline toestemmingsformulier, link of inschrijving, mondeling; en/of
 3. een wettelijke verplichting; en/of
 4. een gerechtvaardigd belang van BCFI.

Persoonsgegevens

BCFI kan Persoonsgegevens opvragen, verzamelen en verwerken die: 

 1. nuttig kunnen zijn voor het Doel, zoals voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, bankrekeningnummer, en andere informatie die aan BCFI wordt bezorgd;

(ii) verzameld is in het kader van de Activiteiten van BCFI .

Indien BCFI van u persoonsgegevens zou dienen te verwerken van aan u verbonden derde personen (personeelsleden, familieleden, enz.), garandeert u dat deze derden hun toestemming hebben gegeven m.b.t. de verwerking door BCFI van hun Persoonsgegevens en dat deze gegevens juist en volledig zijn. Tevens vrijwaart u BCFI voor alle schade die uit de schending van deze garantie zou voorvloeien.

Doorgifte aan derden

BCFI kan de Persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers of partners om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren (bijvoorbeeld het hosten van de Website, andere ICT doeleinden). 

BCFI garandeert dat ze geen Persoonsgegevens doorgeeft aan andere derden dan deze die zijn vermeld in het vorige lid, tenzij:

 1. er een wettelijke verplichting op haar rust om de Persoonsgegevens door te geven;
 2. BCFI hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft.

De derden aan wie BCFI op basis van bovenstaande categorieën gerechtigd of verplicht is de Persoonsgegevens door te geven, zijn binnen of buiten de Europese Unie gevestigd. De verstrekte Persoonsgegevens kunnen dus ook aan bedrijven of instanties in niet EU-landen verstrekt worden. BCFI is in het kader van de doorgifte van Persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van de Persoonsgegevens door derden, anderen dan de verwerkers voor BCFI.

Duurtijd verwerking

BCFI slaat de Persoonsgegevens op en kan deze gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving voor zolang als nodig om het Doel te bereiken. Indien het Doel is bereikt, zal zij de Persoonsgegevens wissen.

Rechten

De Privacywetgeving verleent iedereen een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar Persoonsgegevens. Iedereen heeft kosteloos het recht met betrekking tot de op hem/haar betrekking hebbende Persoonsgegevens:

 1. op inzage en kopie hiervan;
 2. om verbetering hiervan indien hierin fouten zouden staan;
 3. te laten wissen voor zover:
 1. deze niet langer nodig zijn om het Doel te bereiken;
 2. de toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
 3. er bezwaar wordt gemaakt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
 4. de Persoonsgegevens onregelmatig zijn verwerkt;
 5. er een wettelijke verplichting is om de Persoonsgegevens te wissen;
 1. om de verwerking van Persoonsgegevens te laten beperken;
 2. om de Persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
 3. op bezwaar tegen de verwerking van Persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing. Iedereen kan steeds en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens voor directe marketing. Dit betekent o.m. dat men zich steeds kan uitschrijven voor nieuwsbrieven, mailings of gepersonaliseerde advertenties en BCFI deze vervolgens niet meer mag sturen; 
 4. om de toestemming op basis waarvan BCFI gerechtigd is deze te verwerken, in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
 5. om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie) indien hij/zij van mening is dat de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – contact@apd-gba.be )

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen kan u een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag richten per e-mail aan BCFI op administratie@bcfi.be.

De uitoefening van uw rechten zoals hierboven uiteengezet, is evenwel afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de Privacywetgeving.

Opslag en beveiliging

De Persoonsgegevens blijven bewaard in de cloud-omgeving en op een server van BCFI. 

BCFI verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen (hebben genomen) om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid. 

U erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u of de betrokkene zou lijden door het onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens door derden nooit op BCFI kan worden verhaald. 

Indien u ervan bewust bent dat er een gegevenslek heeft plaatsgevonden, dient u onverwijld en uiterlijk binnen 2 uur BCFI hiervan in kennis te stellen via e-mail op: administratie@bcfi.be.

Aansprakelijkheid

BCFI kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit de verwerking van de Persoonsgegevens als gevolg van een fout of onzorgvuldigheid van BCFI. In geen geval kan BCFI aansprakelijk worden gesteld (i) in geval van overmacht, (ii) voor indirecte schade of gevolgschade, (iii) voor enige schade voortvloeiende uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van u of van derden, anderen dan de verwerkers van BCFI. 

BCFI is vrijgesteld van aansprakelijkheid indien bewezen wordt dat BCFI op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakend feit.

De totale aansprakelijkheid van BCFI is in alle gevallen beperkt tot 2.000 (tweeduizend) euro voor inbreuken op deze privacyverklaring en/of de Privacywetgeving.

Splitsbaarheid

Indien een bepaling in deze privacyverklaring onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gewijzigd voor zover als nodig om deze bepaling wettig of afdwingbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke betekenis van de bepaling zoveel als mogelijk behouden blijft.

Waar mogelijk, zullen de bepalingen van deze privacyverklaring op zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een of meer bepalingen van deze privacyverklaring echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijft de rest van die bepaling en van deze privacyverklaring onverminderd van kracht alsof deze ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling nooit was opgenomen.

Copyright

Informatie die op de Website wordt gepubliceerd, kan beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, die van toepassing zijn op de informatie die via deze Website beschikbaar is, berusten bij BCFI of een derde partij als zodanig geaccrediteerd. Toegang tot de Website geeft gebruikers geen eigendomstitel in de informatie die hen op de Website ter beschikking wordt gesteld. Alle rechten die hierbij niet specifiek worden verleend, zijn voorbehouden aan de respectievelijke eigenaar(s).

Verwijzing naar informatie op de Website, volledig of gedeeltelijk, kan enkel mits correcte bronvermelding en op voorwaarde dat bij deze verwijzing de informatie zoals meegedeeld op de Website niet wordt gewijzigd. Aanwenden voor publicitaire doeleinden is niet toegelaten. 

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens, opgeslagen in tekstbestanden, die op uw computer of een ander apparaat worden opgeslagen wanneer websites in een browser worden geladen. Ze worden in het algemeen gebruikt om u en uw voorkeuren te “onthouden”, hetzij voor een enkel bezoek (via een “sessiecookie”) of voor meerdere herhaalde bezoeken (via het gebruik van een “permanente cookie”). Ze zorgen voor een consistente en efficiënte ervaring voor bezoekers en voeren essentiële functies uit, zoals gebruikers toestaan om zich te registreren en ingelogd te blijven. Cookies kunnen worden ingesteld door de site die u bezoekt (bekend als een “first-party cookie”), of door derden, zoals degenen die inhoud aanbieden of advertenties of statistische diensten aanbieden op de website (“third party-cookie”).

Waarvoor gebruikt BCFI cookies?

De BCFI Website gebruikt cookies voor verschillende doeleinden. Sommige cookies zijn nodig om technische redenen, andere om een gepersonaliseerde bezoekervaring te bieden aan bezoekers. Met sommige kunt u ook advertenties weergeven van geselecteerde netwerken van derden. De verschillende categorieën cookies zijn als volgt:

 • Strikt noodzakelijk: Dit zijn cookies die essentieel zijn voor WordPress.org om zijn basisfuncties uit te voeren.

Cookie domein Naam van de cookie Bewaartermijn Gebruiksreden 1e Partij of 3e partij
bcfi.be wpml_browser_redirect_test Session wpml First-party
bcfi.be Cookielawinfo-checkbox-necessary 1 year GDPR Cookie Consent First-party
bcfi.be Cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 year GDPR Cookie Consent First-party
bcfi.be Cookielawinfo-checkbox-performance 1 year GDPR Cookie Consent First-party
bcfi.be Cookielawinfo-checkbox-functional 1 year GDPR Cookie Consent First-party
bcfi.be Cookielawinfo-checkbox-others 1 year GDPR Cookie Consent First-party
bcfi.be Cookielawinfo-checkbox-analytics 1 year GDPR Cookie Consent First-party
bcfi.be _gat_gtag_UA_73568442_1

More info

1 minute This cookie is part of Google Analytics and is used to limit requests (throttle request rate). Third-party
.vimeo.com __cf_bm 30 minutes This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website Third-party

 • Functionaliteit: deze cookies worden gebruikt om door gebruikers ingestelde voorkeuren op te slaan, zoals accountnaam, taal en locatie.

Cookie domein Naam van de cookie Bewaartermijn Gebruiksreden 1e Partij of 3e partij
bcfi.be wp-wpml_current_language Session Stores the current language. By default, this cookie is set only for logged-in users. If you enable the language cookie to support AJAX filtering, this cookie will also be set for users who are not logged in. First-party

 • Prestaties: Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe gebruikers omgaan met de website, inclusief de meest bezochte pagina’s, evenals andere analytische gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de werking van de websites te verbeteren.

Cookie domein Naam van de cookie Bewaartermijn Gebruiksreden 1e Partij of 3e partij

 • Tracking: deze worden ingesteld door vertrouwde netwerken van derden (bijv. Google Analytics) om details zoals het aantal unieke bezoekers en paginaweergaven bij te houden om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

Cookie domein Naam van de cookie Bewaartermijn Gebruiksreden 1e Partij of 3e partij
bcfi.be _ga

More info

2 years This cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. Third-party
bcfi.be _gid 1 day This cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews. Third-party
bcfi.be _ga_E8YFZQP52J 2 years This cookie is used by Google Analytics to persist session state. Third-party

Inhoud van derden/ingesloten inhoud: WordPress.org gebruikt verschillende toepassingen en diensten van derden om de bezoekerservaring te verbeteren. Dit omvat sociale media platforms zoals Facebook of Twitter (via het gebruik van deelknoppen), of het invoegen van inhoud van YouTube of Vimeo. Zo kunnen er door deze derde partijen cookies worden geplaatst om uw online activiteiten te volgen. We hebben geen directe controle over de informatie die door deze cookies wordt verzameld.

Verwijderen of blokkeren van cookies

Indien u dit wenst kan u cookies verwijderen of deze blokkeren. Dit is afhankelijk per browser. We lijsten hierbij de aanwijzingen op voor de meest gebruikelijke browsers:

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org 

Google Analytics

Het BCFI gebruikt de webanalysedienst Google Analytics om de functionaliteit van zijn Website te verbeteren, doch nooit om persoonlijke informatie van gebruikers te verkrijgen. De door cookies gegenereerde informatie wordt in het kader van de webanalysedienst Google Analytics doorgegeven aan Google, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De webanalysedienst Google Analytics werd zo geconfigureerd dat IP adressen geanonimiseerd worden en dit zo vroeg als technisch mogelijk. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de website-activiteiten die bestemd zijn voor de website-beheerders, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie doorgeven aan derden wanneer het wettelijk verplicht wordt, of wanneer deze derden de informatie op vraag van Google verwerken. Google zal IP-adressen niet koppelen aan andere gegevens waarover het beschikt.

Door gebruik te maken van deze Website geeft de gebruiker uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van de informatie door Google onder de hierboven beschreven voorwaarden.

Het gebruik van cookies, en bij uitbreiding het volgen van uw geanonimiseerde bezoek door de webanalysedienst Google Analytics, kan uitgeschakeld worden door in uw browser de desbetreffende parameter aan te passen. Hoe u dit kan doen leest u bijvoorbeeld hier. Om te verhinderen dat de webanalysedienst Google Analytics uw geanonimiseerde bezoek kan volgen kan u als alternatief ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren die beschikbaar is voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

De logbestanden op onze servers die noodzakelijk en uitsluitend gebruikt zijn voor het verhinderen van niet-geautoriseerde toegang en voor het waarborgen van de veiligheid en de goede werking van onze systemen, worden slechts beperkt in de tijd bijgehouden. De IP adressen in deze logbestanden worden bovendien geanonimiseerd opgeslagen.

Toepasselijk Recht

Door de Website te bezoeken, aanvaardt u dat alle aangelegenheden tussen u en BCFI met betrekking tot deze Website, met inbegrip van privacy, uitsluitend worden beheerst door het Belgische recht.

De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil in verband met deze Website, met uitsluiting van elke andere rechtbank.