De jaarlijkse update van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium wordt sinds vorig jaar meer gespreid over het hele jaar.
Een eerste reeks hoofdstukken is op dit moment afgewerkt en online geplaatst: Cardiovasculair stelsel, Gastro-intestinaal stelsel, Osteo-articulaire aandoeningen, Immuniteit, Dermatologie, Anesthetica en Diagnostica. De komende maanden (in maart en juni 2023) zullen de andere hoofdstukken volgen.

De inleidende teksten van deze hoofdstukken werden, zoals elk jaar, geüpdatet, mede dankzij de hulp van talrijke experten. Meer uitleg over de inhoud en de gevolgde methodologie voor de rubrieken van de verschillende hoofdstukken is te vinden in de Inleiding van het Repertorium (zie Inl.2. Handleiding bij het Repertorium).
De belangrijkste nieuwigheden in deze hoofdstukken worden hieronder vermeld.

 • De rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”
  • De zwangerschapsrubriek onderging een grondige aanpassing in de hoofdstukken Gastro-intestinaal stelsel en Dermatologie. In de komende Jaren zal deze rubriek ook in de andere hoofdstukken op deze manier herwerkt worden.
  • De onderliggende methodologie en gebruikte bronnen bleven ongewijzigd (zie Inl 2.1.5.).
  • Tot nu toe werd deze rubriek enkel aangemaakt als er duidelijke aanwijzingen waren voor gevaren bij de mens. Nu plaatsen we een rubriek “Zwangerschap” bij alle geneesmiddelen. Standaardzinnen worden gebruikt om, bij afwezigheid van duidelijke aanwijzingen van gevaar bij de mens, onderscheid te maken tussen geneesmiddelen die als veilig voor gebruik tijdens de zwangerschap beschouwd worden en geneesmiddelen waarvan de veiligheid tijdens de zwangerschap (bij gebrek aan gegevens) niet beoordeelbaar is. 
 • Cardiovasculair stelsel:
  • 1.1.3. Vasodilatoren
   • De plaats van deze geneesmiddelen bij de aanpak van hypertensie tijdens de zwangerschap werd verduidelijkt.
  • 1.5. Bèta-blokkers
   • Er werd verduidelijkt welke bèta-blokkers gecontra-indiceerd zijn bij leverinsufficiëntie en voor welke bèta-blokkers er een dosisaanpassing vereist is bij leverinsufficiëntie.
 • Gastro-intestinaal stelsel:
  • De rubriek “Zwangerschap en borstvoeding” werd systematisch toegevoegd (zie boven).
 • Osteo-articulaire aandoeningen:
  • 9.1.1. Systemische toediening van NSAID’s:
   • De rubriek “Zwangerschap en borstvoeding” werd aangevuld met belangrijke informatie.
   • In de rubriek “Bijzondere voorzorgen” benadrukken wij dat cardiovasculair risico voor geen enkel NSAID kan worden uitgesloten, en dat voorzichtigheid daarom geboden is bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, hypertensie en hoog cardiovasculair risico.
  • 9.2. Chronische artritis:
   • In verband met methotrexaat en de aanbevolen foliumzuursuppletie: we wijzen erop dat sommige bronnen aanbevelen foliumzuur niet op dezelfde dag als methotrexaat te geven.
  • 9.2.1. Methotrexaat (laaggedoseerd):
   • In de zwangerschapsrubriek hebben we toegevoegd dat anticonceptie niet alleen vereist is gedurende de ganse duur van de behandeling, maar ook nog tot 6 maanden na stoppen ervan.
  • 9.3 Jicht:
   • Informatie over febuxostat werd toegevoegd.
 • Immuniteit:
 • Dermatologie:
  • De rubriek “Zwangerschap en borstvoeding” werd systematisch toegevoegd (zie boven).
 • Anesthetica en Diagnostica: geen fundamentele wijzigingen